بازرسی و صدور گواهی سلامت خودروهای دوگانه سوز کارگاهی

زمینه های فعالیت های بازرسی نصب تجهیزات و ادواری جایگاه ها و تجهیزات CNG وLNG:

  • بازرسی نصب و راندازی تجهیزات جایگاه سوختگیری گاز طبیعی فشرده (CNG)
  • بازرسی ادواری تجهزات جایگاه سوختگیری گاز طبیعی فشرده (CNG)
  • بازرسی حین ساخت مخازن قابل حمل خودرو های دو گانه سوز گاز طبیعی فشرده (CNG)
  • بازرسی ادواری مخازن قابل حمل خودرو های دو گانه سوز گاز طبیعی فشرده (CNG)
  • بازرسی حین ساخت مخازن ذخیره جایگاه گاز طبیعی فشرده (CNG)
  • بازرسی ادواری مخازن ذخیره جایگاه گاز طبیعی فشرده (CNG)

 240 total views,  4 views today