گزارشات خرداد

گزارش ارزشیابی کیفی خودروهای تولید داخل در اردیبهشت ۱۴۰۰

بر اساس گزارش ارزشیابی کیفی خودروهای ساخت داخل که توسط اداره کل خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد، در اردیبهشت ماه ۱ خودروی سواری و ۳ خودروی سنگین حایز رده کیفی ۵ ستاره و  ۵ خودروی سواری و ۶ خودروی سنگین حایز رده کیفی ۴ ستاره شدند.

گزارش ارزشیابی کیفی خودروهای تولید داخل در فروردین ۱۴۰۰

بر اساس گزارش ارزشیابی کیفی خودروهای ساخت داخل که توسط اداره کل خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد، در فروردین ماه ۱ خودروی سواری و ۳ خودروی سنگین حایز رده کیفی ۵ ستاره و  ۵ خودروی سواری و ۵ خودروی سنگین حایز رده کیفی ۴ ستاره شدند.

 454 total views,  4 views today