گزارش ارزشیابی کیفی خودروهای تولید داخل در آذر 96:

بر اساس گزارش ارزشیابی خودروهای ساخت داخل که توسط اداره کل خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد، در آذرماه 9 خودرو سبک و 5 خودرو سنگین حایز رده کیفی 4 ستاره شدند.

لینک جهت مشاهده

لینک خبر در سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت