گزارش ارزشیابی کیفی خودروهای تولید داخل در اسفند 96:

بر اساس گزارش ارزشیابی خودروهای ساخت داخل که توسط اداره کل خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد، در اسفند ماه 10 خودرو سبک و 8  خودرو سنگین حایز رده کیفی 4 ستاره شدند.

لینک جهت مشاهده

لینک خبر در سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت