ارزشیابی کیفی خودرو-خرداد ۹۸

بر اساس گزارش ارزشیابی خودروهای ساخت داخل که توسط اداره کل خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد، در خرداد ماه ۲ خودرو سبک حایز رده کیفی ۵  ستاره و  ۱۳ خودرو سبک و ۴  خودرو سنگین حایز رده کیفی ۴ ستاره شدند.

گزارش ارزشیابی کیفی خودرو-اردیبهشت ۹۸

بر اساس گزارش ارزشیابی خودروهای ساخت داخل که توسط اداره کل خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد، در اردیبهشت ماه یک خودرو سبک حایز رده کیفی ۵  ستاره و  ۱۳ خودرو سبک و ۳  خودرو سنگین حایز رده کیفی ۴ ستاره شدند.

گزارش ارزشیابی کیفی خودروهای تولید داخل در مرداد ۹۸

بر اساس گزارش ارزشیابی کیفی خودروهای ساخت داخل که توسط اداره کل خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد، در مرداد ماه ۱ خودروی سبک حایز رده کیفی ۵ ستاره و ۱۲ خودروی سبک و ۷ خودروی سنگین حایز رده کیفی ۴ ستاره شدند.

گزارش ارزشیابی کیفی خودرو-فروردین ۹۸

بر اساس گزارش ارزشیابی خودروهای ساخت داخل که توسط اداره کل خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد، در فروردین ماه یک خودرو سبک حایز رده کیفی ۵  ستاره و  ۱۱ خودرو سبک و ۲  خودرو سنگین حایز رده کیفی ۴ ستاره شدند.

ارزشیابی کیفی خودرو-تیر ۹۸

بر اساس گزارش ارزشیابی کیفی خودروهای ساخت داخل که توسط اداره کل خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد، در تیر ماه ۲ خودرو سبک حایز رده کیفی ۵ ستاره و ۱۲ خودرو سبک و ۷ خودرو سنگین حایز رده کیفی ۴ ستاره شدند.

 230 total views,  6 views today