ارزشیابی کیفی خودرو-خرداد 98

بر اساس گزارش ارزشیابی خودروهای ساخت داخل که توسط اداره کل خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد، در خرداد ماه 2 خودرو سبک حایز رده کیفی 5  ستاره و  13 خودرو سبک و 4  خودرو سنگین حایز رده کیفی 4 ستاره شدند.

گزارش ارزشیابی کیفی خودرو-اردیبهشت 98

بر اساس گزارش ارزشیابی خودروهای ساخت داخل که توسط اداره کل خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد، در اردیبهشت ماه یک خودرو سبک حایز رده کیفی 5  ستاره و  13 خودرو سبک و 3  خودرو سنگین حایز رده کیفی 4 ستاره شدند.

گزارش ارزشیابی کیفی خودروهای تولید داخل در مرداد 98

بر اساس گزارش ارزشیابی کیفی خودروهای ساخت داخل که توسط اداره کل خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد، در مرداد ماه 1 خودروی سبک حایز رده کیفی 5 ستاره و 12 خودروی سبک و 7 خودروی سنگین حایز رده کیفی 4 ستاره شدند.

گزارش ارزشیابی کیفی خودرو-فروردین 98

بر اساس گزارش ارزشیابی خودروهای ساخت داخل که توسط اداره کل خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد، در فروردین ماه یک خودرو سبک حایز رده کیفی 5  ستاره و  11 خودرو سبک و 2  خودرو سنگین حایز رده کیفی 4 ستاره شدند.

ارزشیابی کیفی خودرو-تیر 98

بر اساس گزارش ارزشیابی کیفی خودروهای ساخت داخل که توسط اداره کل خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد، در تیر ماه 2 خودرو سبک حایز رده کیفی 5 ستاره و 12 خودرو سبک و 7 خودرو سنگین حایز رده کیفی 4 ستاره شدند.

Free WordPress Themes